Halin图上求解最大切割问题的高效算法
许莉;娄定俊;蒋一帆;秦宗蓉
A highly efficient algorithm for maximum cut on Halin graphs
XU Li; LOU Dingjun; JIANG Yifan; QIN Zongrong
中山大学学报(自然科学版) . 2019, (4): 90 -98 .  DOI: 10.13471/j.cnki.acta.snus.2019.04.009