Committee

 • List of Members of Editorial Committee of Journal of Sun Yat-sen University (Natural Science Edition)

  Chairman: Wang Xuehua
  Vice Chairman: Hu Jianxun
  Members of the editorial board: (in alphabetical order of last name)
  Bao Dinghua, Chen Jun, Chen Xiaohong, Chen Yueqin, Dai Yongjiu, Deng Shaozhi, Dong Jianwen, Dong Wenjie, Gao Rui, Guo Xianping, He Jianguo, He Xionglei, Jian Maoqiu, Lai Jianhuang, Li Shiyu, Li Weihua, Li Xiaodong, Li Zhibing, Li Zhaohui, Lin Weipeng, Liu Xiaoping , Lu Yutong, Luan Tiangang, Mao Zongwan, Peng Shaolin, Qiu Rongliang, Su Chengyong, Su Weiwei, Tong Mingliang, Wang Biao, Wang Fuming, Wang Yuejun, Xu Honggang, Xue Desheng, Yang Guowei, Yang Song, Ye Xianji, Seal, Zhang Mingqiu, Zhang Peizhen, Zhang Renduo

   
  Editorial Office of Journal of Sun Yat-Sen University (Natural Science Edition)

  Editor-in-Chief: Hu Jianxun
  Deputy Editor: Zhang Bing
  Geosciences editor: Qin Shecai
  Editor of Biology and Chemistry: Zhang Bing
  Science and Engineering Editor: Wang Hairong
  Mathematics editor: Feng Zhaoyong (part-time)

 • 2019-05-07 Visited: 1169