Early bearing fault diagnosis based on VMD-TEO window function and DBiLSTM

QIAO Meiying, YAN Shuhao, LAN Jianyi, WANG Bo, TANG Xiaxia, YANG Jinxian
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni . 2020, (5): 66 -77 .  DOI: 10.13471/j.cnki.acta.snus.2019.08.20.2019B081